Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach portalu „rutinoscorbin.pl”

Definicje

 1. Następujące nazwy pisane wielką literą w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usługdrogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, ze zm.).
  2. Portal – platforma internetowa zamieszczona w domenie: www.zdrowynos.pl, pełniąca funkcję serwisu informacyjnego (dalej „Strona”).
  3. Usługi – usługi świadczone za pośrednictwem Portalu zgodnie z jego aktualnymi funkcjonalnościami.
  4. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.Rzymowskiego 53, 02‐697 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009135, NIP: 118‐00‐12‐820, kapitał zakładowy w wysokości: 123.797.000 zl e. Użytkownik – każda osoba wchodząca na Portal. f. Umowa – umowa o korzystanie z Portalu. g. Dane – dane osobowe podawane przez Użytkownika w ramach korzystaniaz Portalu. h. Polityka plików cookies – dokument określający warunki i zasady korzystania z plików cookies przez Portal, jak również zawierający informacje o plikach cookies.
 2. Postanowienia ogólne
 3. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Portalu, jego nazwy, domeny internetowej, do licencji na wykorzystanie zamieszczonych materiałów graficznych należą do Usługodawcy. Usługodawca nie udziela Użytkownikowi jakichkolwiek zezwoleń lub licencji do korzystania z opisanych powyżej praw, a korzystanie z Portalu może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.
 4. Korzystanie z Portalu możliwe jest wyłącznie za pomocą urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów (Internet Explorer 8 i nowsze, Firefox 2 i nowsze, Opera 9.27 i nowsze, Safari 3.12 i nowsze) z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash 9.045 bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e‐mail.
 5. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności takie, które destabilizowałyby pracę Portalu, utrudniałyby dostęp do Portalu lub korzystanie z niego. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Usługodawcy lub Użytkowników, zagrażających ich prawom lub interesom. Zabronione jest rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania, bez wiedzy i wyraźnej zgody Usługodawcy, działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej za pomocą Portalu.
 6. Usługodawca dąży do tego, aby Portal działał poprawnie i bez zakłóceń, jednakże tego nie gwarantuje. Użytkownik ma świadomość, że m.in. z przyczyn wewnętrznych niedoskonałości lub z przyczyn zewnętrznych, w tym w szczególności z powodu siły wyższej, awarii Portalu lub w związku z próbami niedozwolonej ingerencji w Portal, mogą występować czasowe zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu Portalu lub może dojść do usunięcia Danych. Przerwy w funkcjonowaniu Portalu mogą również wynikać zkonieczności eliminowania ww. przeszkód, dokonywania czasowego serwisu Infrastruktury informatycznej, napraw, dokonywania zmian lub udoskonalania Portalu.
 7. Usługodawca ma prawo do czasowego zawieszenia działania Portalu w celu jego konserwacji lub modernizacji. W takim przypadku Usługodawca powiadomi o tym Użytkowników na stronach Portalu.
 8. Usługi
 9. Usługi obejmują w szczególności:
  1. Prezentację informacji, w tym promocyjnych oraz reklamowych, dotyczących Usługodawcy i GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 53, 02‐697 Warszawa, oraz produktów i usług GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
  2. Prezentację produktów oraz usług Użytkownika.
  3. Udzielanie odpowiedzi na pytania Użytkowników zadane za pośrednictwem Portalu (formularz) dotyczące produktów GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.. prezentowanych na Portalu.
 10. Usługodawca może wprowadzić nowe Usługi i/lub funkcjonalności Usług, jak również wprowadzać zmiany do Usług i/lub funkcjonalności. Usługodawca będzie informował o tym Użytkowników poprzez publikację informacji i zmian oraz zaktualizowanego regulaminu na Portalu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od ich opublikowania.
 11. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z Usług wyłącznie w ramach dostępnych funkcjonalności Portalu oraz zgodnie z nimi i z niniejszym Regulaminem. Korzystając z Portalu, Użytkownik oświadcza, że: (a) nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do zawartości Portalu (poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie oraz poza uprawnieniami do Danych i Materiałów przez niego zamieszczonych); (b) nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w zawartość Portali, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania ani inne elementy Portalu i zawartości; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na zawartości poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu; (c) w ramach Portalu mogą być umieszczone reklamy lub inne treści komercyjne w różnorodnych formach.
 12. Reklamacje
 13. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Użytkownika lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 14. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej poprzez wysłanie listu na adres GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02‐697 Warszawa, o tytule REKLAMACJA, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia ujawnienia się przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 15. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Użytkownik może zwrócić się o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim przypadku termin rozpoznania reklamacji liczony jest od momentu uzupełnienia reklamacji zgodnie z prośbą Użytkownika.
 16. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana wyłącznie na adres e‐mail przypisany do danego Użytkownika.
 17. Skorzystanie z trybu reklamacji przez Użytkownika nie wstrzymuje możliwości dochodzenia przez niego roszczeń na drodze sądowej.
 18. Postanowienia końcowe
 19. Usługodawca ma prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczeniaUsług. W takim przypadku poinformuje o tym Użytkowników.
 20. Usługodawca ma prawo wprowadzać dowolne zmiany w Regulaminie. Zmiany stają się skuteczne w chwili opublikowania zmienionego Regulaminu na stronach Portalu.
 21. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Usługodawcę oraz Użytkowników.
 22. Informacje publikowane na Portalu nie powinny być traktowane jako porada lekarska lub porada specjalistyczna.
 23. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem, Usługami oraz Umową jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.sieciowe automatycznie identyfikują twój komputer po adresie IP przypisanym do Ciebie podczas sesji online.